Általános szerződési feltételek

Itt tájékoztatunk Klubtagságod feltételeiről
 
adatkezelési szabályzatáltalános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Itt tájékoztatunk Klubtagságod feltételeiről
 
adatkezelési szabályzatáltalános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Ez az Általános Szerződési Feltételek dokumentum – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Monkey Marketing Kft. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://divisablon.club honlapon nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „DIVI SABLON KLUBTAGSÁG” – igénybevételének részletes feltételeit szabályozza. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója.

1. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG szolgáltatója

Név: Monkey Marketing Kft.
Székhely: 1119 Budapest Andor u. 21.
Cégjegyzékszám: 01-09-280223
Statisztikai számjel: 25525483-6202-113-01
Adószám: 25525483-2-43
E-mail-cím: info@monkeymarketing.hu
Telefonszám: +36-20/240-7788

2. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG leírása

A Szolgáltató a https://divisablon.club weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatásával egy olyan tagsági rendszert üzemeltet, melyben a tagok részére a weboldaluk elkészítéséhez tartalmakat, grafikai elemeket, WordPress alapú sablonokhoz kiegészítéseket, tréningeket értékesít.

A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók az általuk használt WordPress sablont sokoldalúan használni tudják és ismereteiket bővítsék.

3. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a DIVI SABLON KLUBTAGSÁG keretében grafikai anyagok, gyermeksablonok, css minták, tréning anyagok és egyéb weboldal készítéssel kapcsolatos anyagok és tananyagok rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a DIVI SABLON KLUBTAGSÁG-on keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában már elérhető anyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a honlapon keresztül közzétett anyagok. A Szolgáltatás nyújtója a Monkey Marketing Kft., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti DIVI SABLON KLUBTAGSÁG-on kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik WordPress alapú weboldalak készítésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching stb.) nyújtására, illetve elektronikus  vagy nyomtatott kiadványok megvásárlására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a megrendelőgomb megnyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

4. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG szerződésének létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a https://divisablon.club  weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a megrendelőgomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Felhasználó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG jelentkezésének visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG díja és az ingyenes próbaidőszak

A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG előfizetői Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta 3000 Ft+áfa, összesen bruttó 3810 forint tagsági díjra jogosult azzal, hogy a Felhasználó a honlapon részletezett feltételek szerint kedvezményekre, különösen egyszeri ingyenes próbaidőszakra lehet jogosult.

7. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG díj megfizetése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion fizetési rendszert a Barion Payment Zrt., (1117, Budapest, Infopark sétány 1.) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/  weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Barion kártyaelfogadó weboldalán megadott bankkártyaadatokhoz nem fér hozzá, azokat nem látja.

Az esetleges ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, a Barion fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Felhasználó bankkártyájáról.

8. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG díjának számlázása

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG felmondásának kezdeményezése

A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a honlapon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az info@monkeymarketing.hu  e-mail-címre elküldve kezdeményezheti. A felhasználói fiókban gombnyomással történő lemondás azonnal életbe lép, a fenti elektronikus levélcímre küldött üzenet esetén a hozzáférés megszüntetése 2 munkanapon belül történik meg.

A Szolgáltatás lemondása esetén a zárt (előfizetői) felülethez a hozzáférés azonnal megszűnik. A lemondással az előfizető tudomásul veszi, hogy az előre kifizetett havi díj fennmaradó napjainak összege nem jár vissza, elveszik.

10. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG felmondása az ingyenes próbaidőszak alatt

A fogyasztónak nem minősülő Felhasználó az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

11. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Felhasználó bankkártyájára visszafizeti.

A fogyasztónak minősülő Felhasználó az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül elállhat.

12. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG rendes felmondása

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. naptári nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik. A felmondással együtt jár a tagsági fiók megszüntetése, amely miatt a zárt (előfizetői) anyagokhoz való hozzáférési lehetőség is törlődik.

13. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG rendkívüli felmondása

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

14. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

15. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://divisablon.club weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi.

Jelen szerződés alapján a Felhasználó a DIVI SABLON KLUBTAGSÁG érvényessége alatt a tagságból adódóan részére elérhetővé tett tartalmakat felhasználhatja a saját, vagy ügyfelének weboldalához.

A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG Felhasználója kifejezetten nem jogosult a tagsága alatt rendelkezésére bocsátott tartalmakat, grafikai és egyéb anyagokat hasonló rendszerben megosztani, ingyenesen vagy bármilyen ellenszolgáltatásért elérhetővé tenni harmadik felek részére.

16. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

17. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG szerződésének hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

18. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

19. Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@monkeymarketing.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Újbudai Polgármesteri Hivatal és Újbuda Önkormányzatának Jegyzője
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. II. em. 224-226.

Továbbá:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete
Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III/310.

Panasz tehető a területileg illetékes járási hivatalnál.

A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely szolgáltató neve: Mediacenter Hungary Kft.
Tárhely szolgáltató székhelye 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Tárhely szolgáltató elérhetőségei
telefon: +36 (76) 506 618,
e-mail: mediacenter@mediacenter.hu

Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://divisablon.club/altalanos-szerzodesi-feltetelek/  weboldalon.